KVKK

İSTANBUL DARÜLFÜNÜN İLAHİYAT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

AMAÇ

İşbu Aydınlatma Metni, işlediğimiz Kişisel Verilerin neler olduğuna, hangi amaçla nasıl işlendiğine ve veri sahibinin haklarına dair bilgilere haizdir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yükümlülüklerimizi yerine getirerek her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetinin yürütülmesi amacıyla İstanbul Darülfünün İlahiyat Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından hazırlanmıştır.

 

SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

İstanbul Darülfünün İlahiyat Vakfı İktisadi İşletmesi, Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlanması amacıyla Kişisel Verilerinizin toplanması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişiminde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

 

TANIMLAR

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında, içerikten aksi anlaşılmadıkça, aşağıda tanımlanan kelime ve ifadeler belirtilen anlamı taşıyacaktır:

 

        i.            "Abone" Web sitemiz aracılığıyla kayıtlı hesabı olan aboneyi ifade eder.

       ii.            "Kişisel Veri" Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

     iii.            "KVKK" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.

     iv.            "İş ortakları" hizmetlerin sağlanabilmesi için çalışılan üçüncü kişileri ifade eder.

       v.            "Veri Tabanı" abonelerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.

     vi.            "Web sitesi" https://www.idavyayinlari.com.tr/ adresini ifade eder.

   vii.            "Hizmet" her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetini ifade eder.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Abonemiz olabilmeniz ve Hizmet'lerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt veya sipariş esnasında birtakım Kişisel Veri’nin girilmesi gerekmektedir. Topladığımız Kişisel Verileriniz;

 

Kimlik (ad-soyad, doğum tarihi, TC kimlik no)

İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no)

Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, sipariş bilgisi, talep bilgisi)

İşlem Güvenliği (web sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)

Pazarlama (alışveriş geçmişi, sepetteki ürünler,)

Kullanıcı Yorumları

içermektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Web sitemizin kullanımı için sağladığınız Kişisel veriler, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 

Sipariş almak,

Ürün ve hizmetleri sunmak,

İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,

İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,

Sistemsel sorunların çözümü,

Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,

Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,

Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı,

Üçüncü kişiler tarafınca teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi,

Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz; 3. Maddede detayları verilen ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi ve üçüncü kişiler tarafınca teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibinin, haklarına ilişkin taleplerini tarafımıza iletmesi durumunda kişisel veri sahibine en kısa süre içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen ücret alınacaktır.

KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11'de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Başvuru Formunun ıslak imzalı bir örneğini Akşemsettin  Mahallesi Okumuş Adam sokak Mutlu Apt. No: 5 D: 2 Fatih /İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü gönderim ile iletebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirler alınmıştır.

Darülfünün İlahiyat Vakfı İktisadi İşletmesi tüm çalışanları ile birlikte, ilgili kullanıcı tarafından Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak islenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri islenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda aktif bir şekilde azami özen gösterir.

 Ancak hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

 

EK MADDELER

        i.            İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.

       ii.            İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.

     iii.            İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nı Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

DARÜLFÜNÜN İLAHİYAT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

İnternet Adresi:  idavyayinlari.com.tr

Telefon Numarası: +90 506 177 12 13

E-Posta Adresi: idavyayinlari@gmail.com

Adres: Akşemsettin  Mahallesi Okumuş Adam sokak Mutlu Apt. No: 5 D: 2 Fatih /İstanbul